Studievaardigheden, Sociale vaardigheden, LOB en Burgerschap
BREINGEHEIMEN - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden digitaal materiaal Breingeheimen, mijn.breingeheim.nl

Artikel 1 Definities
Breingeheimen - Het samenwerkingsverband Breingeheimen (VOF) handelend onder de naam Breingeheimen, leverancier van educatieve materialen, bekend onder KvK-nummer 76564096 nader te noemen: Breingeheimen
Breingeheimen is gevestigd aan de Bolderweg 2 te (1332 AT) Almere.
Digitaal materiaal - Digitale versies van het lesmateriaal Breingeheimen. Dit zijn digitale versies van de werkboeken en handleidingen, welke in een digitale omgeving, via mijn.breingeheim.nl, beschikbaar zijn.
Licentie - Middel ter verkrijging van toegang tot en gebruik van het digitaal materiaal Breingeheimen, mijn.breingeheim.nl.
Afnemer - De (rechts)persoon met wie Breingeheimen een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten.
School - Een instelling in Nederland met uitzondering van bijzondere gemeenten, door de Nederlandse overheid volledig en rechtstreeks bekostigd of erkend op basis van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.
Leraar - Een aan een school verbonden docent.
Account - Persoonlijke omgeving van een gebruiker op mijn.breingeheim.nl waarbinnen de gebruiker toegang heeft tot het digitaal materiaal waarvoor hij een licentie heeft en waar hij van de additionele functionaliteiten van mijn.breingeheim.nl gebruik kan maken.
Lerarenaccount - Account behorend bij een licentie voor een handleiding van het digitaal materiaal. Inherent aan de functionaliteit van mijn.breingeheim.nl bevat de account ook het werkboek behorend bij de betreffende handleiding. In de ontwikkelingsfase van de digitalisering van Breingeheimen kan het voorkomen dat nog geen handleiding van bepaald materiaal beschikbaar is, maar wel een werkboek. Lerarenaccounts worden in die fase door Breingeheimen op aanvraag van een leraar of een door Breingeheimen gelijk te stellen persoon aangemaakt op basis van een licentie voor een werkboek.
Leerlingenaccount - Account behorend bij een licentie voor een werkboek van het digitaal materiaal. Een leerlingenaccount kan alleen gebruikt worden wanneer gekoppeld aan een lerarenaccount.
Gebruiker - Een persoon die door middel van afname van een licentie of toebedeling van een licentie (bijvoorbeeld toebedeling van een licentie door een leraar aan een leerling) een account heeft bij mijn.breingeheim.nl.
Consument - Natuurlijk persoon, als afnemer niet handelend uit hoofde van bedrijf of beroep.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en acceptatie functionaliteiten mijn.breingeheim.nl
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met afnemers van digitaal materiaal van Breingeheimen en op gebruik door gebruikers van digitaal materiaal / mijn.breingeheim.nl. Gebruikers accepteren deze algemene voorwaarden door in te loggen op hun account op mijn.breingeheim.nl. Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer of gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk aanvaard door Breingeheimen.
2. Het digitaal materiaal is bedoeld voor leraren om met hun leerlingen mee te werken. Inherent aan gebruik van mijn.breingeheim.nl is dat leraren inzage hebben in het account van hun leerlingen, zodat bijvoorbeeld voortgang en antwoorden kunnen worden bekeken. Gebruikers accepteren door gebruik van mijn.breingeheim.nl de functionaliteiten daarvan.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst met Breingeheimen
Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door een afnemer en aanvaarding van Breingeheimen daarvan. Indien bestellingen gedaan worden via www.breingeheimen.nl, dan is sprake van aanvaarding van een overeenkomst door Breingeheimen, behoudens voor zover Breingeheimen constateert dat afnemer onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en op grond daarvan aan afnemer laat weten dat er (nog) geen overeenkomst tot stand is gekomen, er (nog) niet tot levering over zal worden gegaan. Aan consumenten wordt de overeenkomst bevestigd door toezending van een e-mail of brief met de factuur. De factuur zal dan - behoudens afwijkende afspraken met de consument - al zijn voldaan via iDeal.

Artikel 4 Opschorting levering producten
De levering van producten kan worden opgeschort, indien ten aanzien van afnemer of de rechtspersoon namens wie hij levering verzoekt, onbetaalde facturen aanwezig zijn waarvan de betaaltermijn is verstreken of wanneer bij Breingeheimen ten aanzien van afnemer vragen zijn gerezen over het nakomen van diens betalingsverplichtingen en met afnemer geen regeling tot zekerheidstelling van betaling is getroffen.

Artikel 5 Levering
1. Na totstandkoming van een overeenkomst zal levering zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Levering geschiedt door toezending per e-mail van een licentievoucher waarmee een account op mijn.breingeheim.nl geactiveerd kan worden.
2. De richttijd voor levering van een licentievoucher is een werkdag. Indien een bestelling na een werkdag niet is ontvangen, dient afnemer contact op te nemen met Breingeheimen omdat de bestelling dan mogelijk niet juist is ontvangen.
3. Overschrijding van een eventueel overeengekomen levertijd geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 Prijzen en prijswijzigingen
De prijzen voor licenties van het digitaal materiaal worden vermeld op www.breingeheimen.nl en in gedrukt promotiemateriaal. Breingeheimen educatief behoudt zich het recht voor de prijzen van producten te wijzigen. Prijswijzigingen zullen in niet gedrukte correspondentie direct kenbaar worden gemaakt. Prijswijzigingen hebben geen invloed op ten tijde van het tot stand komen daarvan reeds aangekochte licenties.

Artikel 7 Kortingen
Met afnemers kunnen vaste kortingen of incidentele kortingen overeengekomen worden. Boekhandels ontvangen standaard een korting van 20% op de verkoopprijs (inclusief BTW) van door Breingeheimen geleverde producten.

Artikel 8 Facturering en betaling
1. Ten aanzien van leveringen waarvoor betaling is verschuldigd worden aan afnemers (digitale) facturen verstrekt.
2. Facturen dienen direct bij bestelling of uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden op de in de factuur aangegeven wijze.

Artikel 9 Retourneren
1.Het digitaal materiaal is persoonlijk van aard en naar haar aard niet terug te zenden, zodra een account in gebruik is genomen door daarop in te loggen.
2. Voor zover een licentie is verkregen, maar daarmee nog geen account is geactiveerd kunnen licenties binnen zeven werkdagen na ontvangst worden teruggezonden. Kosten van retourneren zijn voor rekening van de afnemer. Eventueel reeds voldane betalingen worden binnen zeven werkdagen terugbetaald op de rekening waarvan zij eerder werden ontvangen.

Artikel 10 Termijnen (verlengen) licenties
1. Licenties kunnen voor verschillende termijnen worden verkregen. De termijnen sluiten zoveel mogelijk aan bij schooljaren, nu het digitaal materiaal bedoeld is om gedurende die termijnen te gebruiken en bij aanvang van nieuwe schooljaren veel (administratieve) wijzigingen kunnen plaatsvinden bij gebruikers. Een licentie voor een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
2. Een verkorte licentie loopt voor maximaal zes maanden, kan ingaan op ieder door de afnemer gewenst moment, maar loopt altijd uiterlijk tot en met 31 juli. Wanneer niet de maximale looptijd van een verkorte licentie benut kan worden, bestaat er geen aanspraak op restitutie. De maximale looptijd van een verkorte licentie kan niet benut worden wanneer een account na 1 februari geactiveerd wordt. Wel kunnen voorafgaand aan activering van een account met nieuwe afnemers met Breingeheimen individuele afspraken op maat gemaakt worden.
3. De termijn verbonden aan een licentie gaat in zodra een account wordt geactiveerd.
4. Na het verlopen van de termijn geldend voor de licentie van een gebruiker wordt een account nog gedurende zes maanden bewaard, teneinde gebruiker de gelegenheid te geven om zijn account desgewenst met behoud van door hem ingevoerde gegevens te verlengen. Wordt van de mogelijkheid tot verlenging niet binnen voornoemde termijn gebruik gemaakt, dan wordt de account verwijderd en is terughalen van de daarin ingevoerde gegevens niet meer mogelijk.

Artikel 11 Koppeling leerlingenaccount aan lerarenaccount
Bij het activeren van een leerlingenaccount dient onder meer een lerarencode ingegeven te worden waarmee koppeling aan een lerarenaccount tot stand kan komen. Zodra een leerlingenaccount gekoppeld is aan een lerarenaccount is het tussentijds in beginsel niet meer mogelijk om het leerlingenaccount te koppelen aan een andere leerlingenaccount.

Artikel 12 Wijzigingen digitaal materiaal
Breingeheimen behoudt zich het recht voor om het digitaal materiaal aan te passen naar de nieuwste druk/versie van haar werkboeken en handleidingen van Breingeheimen. Uit praktisch oogpunt zal Breingeheimen wijzigingen in het digitaal materiaal in beginsel doorvoeren van 31 juli op 1 augustus. Indien opdrachten vervallen of wijzigen, kunnen eventueel daarbij gegeven antwoorden verloren gaan. In de functionaliteiten van mijn.breingeheim.nl worden wijzigingen gedurende het gehele jaar doorgevoerd, met als doel om de werking en het gebruiksgemak van het product te optimaliseren.

Artikel 13 Privacy
(Persoons)gegevens verstrekt of ingevoerd ter verkrijging of gebruik van het digitaal materiaal
worden verzameld en verwerkt conform de Privacyverklaring behorend bij mijn.breingeheim.nl.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Voor zover Breingeheimen aansprakelijk mocht blijken te zijn voor enige ontstane schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het aan afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst gefactureerde bedrag.

Artikel 15 Wijziging van de algemene voorwaarden
Breingeheimen educatief behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden direct na bekendmaking in werking.

Artikel 16 Partiële nietigheid
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig mocht worden geacht, zal de geldigheid van de overige bepalingen in stand blijven. Partijen zullen ter vervanging van de nietige bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Breingeheimen en afnemers is het Nederlands recht van toepassing.

© 2007- Breingeheimen - Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Contact (www.breingeheimen.nl)